Ishavsmuseets venner

Særskilt etter at Ishavsmuseet flytta inn i nye og større lokalar til 1. juni 1998 vart behovet for ei venneforeining større. Grunnleggar og dåverande styrar Henrik Landmark ved Ishavsmuseet utfordra ein gamal ven, Bjarne Brandal, til å sjå på dette.

Bjarne Brandal tok utfordringa på strak arm, og stifta kort tid etter Ishavsmuseets Veneforeining 10. oktober 1998, med seg sjølv som formann, og med seg hadde han 4 styremedlemmer. Foreininga var tenkt å vere ei støtteforeining for museet, som kunne hjelpe til med oppgåver både av praktisk art, og med andre gjeremål som kunne vere til nytte for museet.

Foreininga fekk i stand eit eige flygeblad med informasjon om museet. Foreininga fekk også i stand eit eige orkester for museet. Dessutan blei foreininga brukt til diverse praktiske gjeremål, arrangement og dugnad. I dag har venneforeininga i overkant av 600 medlemmer, og har Stian Runne Brandal som leiar.

Flygebladet har blitt til ”Isflaket”, eit tidsskrift for polarhistorie, som kjem ut med  fire nummer i året. Johannes Alme var første redaktør, og utarbeidde eit blad som no har blitt eit av landets største på polarhistorie, han vart av avløyst av Andreas Ringstad på redaktørkrakken. Finn Sindre Eliassen var redaktør i fleire år, og no er museumsstyrar Webjørn Landmark den lengstsittande redaktør for bladet.

 

ishavsmuseets venner på dugnad ved Ishavsmuseet Aarvak
Kjekt med god dugnadshjelp når båtar skal flyttast

Ishavsmuseets venner hjelper museet med ein del praktiske gjeremål ved museumsanlegget, på dugnadsbasis. Vi har også eigne arrangement ved museet, der formålet er å skaffe positiv blest, samt å støtte museet økonomisk.

Venneforeininga sitt overorda mål er å vere ei støtteforeining for museet i ordet sitt vidaste forstand, i nært samarbeid med leiinga og styret for museet. Alt overskot i foreininga vert overført til museet etter søknad, og gjennom 25 år har Ishavsmuseets Vener støtta mange viktige utvidingar, og vedlikehald av museet med fleire hundre tusen kroner. Meldingsbladet Isflaket har i perioda blitt Noregs største magasin for polarhistorie og kjem framleis ut med fire utgåver i året. Som medlem i Ishavsmuseets Venner får du bladet fritt tilsendt.

Ynskjer du å bli medlem og vere med og støtte arbeidet som Ishavsmuseet gjer for Norsk polarhistorie, samstundes som du får Isflaket i postkassa di? Send oss ei melding på e-post eller kontakt Ishavsmuseet. Du kan også nytte Vipps, 105310, kr. 400,- pr. år. Husk å merk med namn og adresse så bladet kjem fram til deg.